Knipsel

Kwalificaties keurmerk ZP-InCTRL Bedrijf (voorheen Pro Audit).

De audit ZP-InCTRL Bedrijf vervangt de Pro Audit en certificeert het bedrijf van een gespecialiseerde zelfstandig ondernemer zonder personeel. Daarmee hopen wij tegemoet te komen aan de verplichtingen die gemeenten en andere opdrachtgevers begrijpelijk denken te moeten opleggen aan zelfstandigen die professioneel diensten verlenen aan kwetsbare personen. De Pro Audit is daarmee opgewaardeerd tot een keurmerk met de naam ZP-InCTRL Bedrijf. Dit keurmerk is een label van InCtrl.

Cliënten, klanten of leerlingen enz. kunnen alleen rekenen op professionaliteit als ook de bedrijfsvoering professioneel is. Je bent persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouw bedrijf. Jij moet aantonen dat jouw bedrijf aan minimale voorwaarden van professionaliteit voldoet. ZP-InCTRL Bedrijf is een aparte kwalificatie. De kosten van de audit, aangevraagd in 2018, zijn €150 plus €35 per jaar voor opname in KrAS, het Kwaliteitsregister autisme specialisme. Het certificaat is drie jaar geldig. 

Wij verwachten dat de basisgegevens in uw portfolio zijn opgenomen.

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister.
 Bewijsstuk is een getekende kopie van een uitreksel dat niet ouder is dan drie maand op de dag van aanbieding.

Omdat je werkt ten behoeve van mensen, met name mensen met kenmerken van autisme, is een voorwaarde om gecertificeerd te worden dat het klachtenrecht voor je cliënten of klanten geregeld is.

 Bewijsstuk van het geregelde klachtenrecht is een bewijs van Inschrijving bij een Klachtencommissie, danwel een kopie van het van toepassing zijnde klachtenreglement dat voldoet aan de wet Wkkgz. 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing die regels bevat ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de persoonsregistratie. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 
Je hebt te maken met klanten/cliënten en werkt met persoonsgegevens. Van een keurmerkhouder wordt verwacht dat een privacyreglement gehanteerd wordt waarvan cliënten /klanten kennis hebben kunnen nemen.

 Bewijsstuk is een kopie van het privacyreglement.

Een ongeluk(je) is zomaar gebeurd. Je cliënt (of opdrachtgever) wil niet met jou in conflict raken over iets dat door een verzekering kan worden geregeld. Je cliënt moet er op kunnen vertrouwen dat jij daarvoor maatregelen hebt genomen.
Je moet verzekerd zijn tegen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid voor een bedrag van tenminste € 1.250.000 per geval. Dit is belangrijk voor zelfstandige ondernemers, met name zorgverleners; het dekt de risico’s van aanspraken door de cliënt/klant als je op enigerlei wijze schade hebt toegebracht tijdens de uitoefening van je beroep. Dit kan materiële schade zijn aan de bezittingen van de cliënt en persoonlijke (letsel-) schade aan cliënt zelf.
De premie wordt meestal automatisch geïncasseerd, zonder factuur. Daarom is een kopie van een bankafschrift met de betreffende gegevens (naam, nummer, betreffende post) voldoende als bewijs.

 Bewijsstukken zijn een kopie van de polis voor een aansprakelijkheidsverzekering en een betalingsbewijs van de premie over de lopende periode.

Je sluit een schriftelijke zorg- of dienstverleningsovereenkomst met elke cliënt op basis van de indicaties of wensen.

 Bewijsstuk is een kopie van een recentelijk getekende overeenkomst.

Handelingsonbekwaamheid; wie als zelfstandige mensen begeleidt moet rekening houden met het moment dat hij of zij zelf niet meer kan handelen. Ziek worden, of erger, het kan iedereen overkomen, ook een keurmerkhouder.
Een zelfstandig ondernemende professional heeft daarin voorzien door afspraken te maken met derden en deze schriftelijk vast te leggen. Daarin is ook vastgelegd hoe en door wie cliënten en opdrachtgevers worden geïnformeerd.

 Bewijsstuk is een kopie van een geldige schriftelijke verklaring waarin de achtervang is geregeld, ondertekend door diegenen die de achtervang waarborgen en een Eigen verklaring Regeling onverwachte bedrijfssluiting.

Kwaliteitsmanagement is het managen van het geheel aan maatregelen waarmee je voldoet aan de verwachtingen van je klant door het continu verbeteren van je bedrijfsvoering. Onderdeel van je kwaliteitsmanagementsysteem is dat je je laat inspireren en adviseren door derden, ook je klanten. Dat je het kwaliteitssysteem gebruikt bewijs je door het overleggen van een externe auditrapportage (certificaat, keurmerk o.i.d.). Sommige gemeenten schrijven ISO, HKZ of KIWA voor, maar ook nieuwe vormen worden toegelaten. ZPOké Services ontwikkelt daarom iPlan, het kwaliteitsmanagementsysteem voor zelfstandige ZPOké ondernemers. 

 Bewijsstuk is een kopie van een externe auditrapportage danwel (bij een initiele audit) een bewijs dat u bezig bent een audit voor te bereiden.

Cliënten, klanten of leerlingen enz. kunnen alleen rekenen op professionaliteit als ook de bedrijfsvoering professioneel is. Je bent persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouw bedrijf. Jij wilt aantonen dat jouw bedrijf aan minimale voorwaarden van professionaliteit voldoet. ZP-InCtrl Bedrijf is een aparte kwalificatie. De kosten voor de aanvraag van een audit ZP-InCtrl en daarmee het verkrijgen van een certificaat voor drie jaar en opname in het kwaliteitsregister ZP-InCtrl Bedrijf zijn de volgende:

1)    Eerste keer aanvraag audit: € 185,00 excl 21% BTW

2)    Certificaat en opname in het kwaliteitsregister ZP-InCtrl Bedrijf gedurende 3 jaar: € 35,00 per jaar excl 21% BTW

3)    Verlengen certificaat na 3 jaar: € 150,00 excl. 21% BTW.