Knipsel

Kwalificaties Pro Audit.

Zelfstandige ondernemers zonder personeel hebben bijzondere bewijslast omtrent de kwaliteit van hun onderneming. 

Cliënten, klanten of leerlingen enz. kunnen alleen rekenen op professionaliteit als ook de bedrijfsvoering professioneel is. Je bent persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouw bedrijf. Jij  moet aantonen dat jouw bedrijf aan deze minimale voorwaarden van professionaliteit voldoet. Pro Audit is een aparte kwalificatie. De kosten van een Pro Audit zijn €60 ex btw.

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland moeten zich inschrijven in het Handelsregister.
 Bewijsstuk is een getekende kopie van een uitreksel dat niet ouder is dan drie maand op de dag van aanbieding.

Omdat je werkt ten behoeve van mensen, met name mensen met kenmerken van autisme, is een voorwaarde om gecertificeerd te worden dat het klachtenrecht voor je cliënten of klanten geregeld is.

 Bewijsstuk van het geregelde klachtenrecht is een bewijs van Inschrijving bij een Klachtencommissie, danwel een kopie van het van toepassing zijnde klachtenreglement.

Per 1 juli 1989 is de Wet Persoons Registratie (WPR) van kracht geworden die regels bevat ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de persoonsregistratie.
Je hebt te maken met klanten/cliënten en werkt met persoonsgegevens. Van een keurmerkhouder wordt verwacht dat een privacyreglement gehanteerd wordt waarvan cliënten /klanten kennis hebben kunnen nemen.

 Bewijsstuk is een kopie van het privacyreglement.

Je moet verzekerd zijn tegen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid voor een bedrag van tenminste €1.250.000 per geval. Dit is belangrijk voor zelfstandige ondernemers, met name zorgverleners, het dekt de risico’s van aansprak en door de cliënt/klant als je op enigerlei wijze schade hebt toegebracht tijdens de uitoefening van je beroep. Dit kan materiële schade zijn aan de bezittingen van de cliënt en
persoonlijke (letsel-) schade aan cliënt zelf.
De premie wordt meestal automatisch geïncasseerd, zonder factuur. Daarom is een kopie van een bankafschrift met de betreffende gegevens (naam, nummer, betreffende post) voldoende als bewijs.

 Bewijsstukken zijn een kopie van de polis voor een aansprakelijkheidsverzekering en een betalingsbewijs van de premie over de lopende periode.

Je sluit een schriftelijke zorg- of dienstverleningsovereenkomst met elke cliënt op basis van de indicaties of wensen.

 Bewijsstuk is een kopie van een recentelijk getekende overeenkomst.

Handelingsonbekwaamheid; wie als zelfstandige mensen begeleidt moet rekening houden met het moment dat hij of zij zelf niet meer kan handelen. Ziek worden, of erger, het kan iedereen overkomen, ook een keurmerkhouder.
Een zelfstandig ondernemende professional heeft daarin voorzien door afspraken te maken met derden en deze schriftelijk vast te leggen. Daarin is ook vastgelegd hoe en door wie cliënten en opdrachtgevers worden geïnformeerd.

 Bewijsstuk is een kopie van een geldige schriftelijke verklaring waarin de achtervang is geregeld, ondertekend door diegenen die de achtervang waarborgen